תודה שהצטרפתם! להלן שאלון למצטרפים חדשים

היי זה שאלון בו אני אכיר את הגוף וההרגלים שלך טוב יותר.
לענות בקפידה ובדיוק על כל השאלות חשוב מאד אוכל להתחיל ולבנות לכם את הכל מרגע שאקבל ממכם את כל התשובות אני מתחייב לעד 72 שעות לבניית התוכנית והתפריט ויציאה לדרך – אל תתעכבו עם זה, ותזכרו – ככל שזה יהיה יותר מדוייק התוכנית תיהיה יותר ממקודת ומדוייקת.

הסכם מתן שירות:
הסכם זה מהווה הסכם מתן קבלת שירות בין צד א' )בוזגלו מרדכי( לצד ב' )להלן:הלקוח( .
הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לגברים ונשים כאחד .
כותרות הסעיפים וסעיפי המשנה בהסכם זה משמשות לצורכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה באופן כלשהו לפרשנות הסכם זה.
1. להלן צד א' )בוזגלו מרדכי( מתחייב לתוצאות מלאות לצד ב' )להלן הלקוח( כל עוד והלקוח השלים במלואם ועמד בתוכנית ובתפריט
שהותאמו לו מראש במשך שלושה חודשים.
2. צד א' )בוזגלו מרדכי( אינו לוקח אחריות משפטית במישורין או בעקיפין על מצב בריאותי או נפשי שהוצהר או שלא הוצהר ע"י צד ב'
)להלן:הלקוח( במישורין או בעקיפין.
3. צד ב' )להלן: הלקוח( מתחייב שכל הפרטים הבריאותיים )לרבות: מצב רפואי( בשאלון שהוצהר מראש ע"י צד ב' )להלן: הלקוח( נכונים
ושקופים ולא הוחסר בהם פרט ובמידה ויש עדכון במצבו הרפואי או הנפשי של צד ב' )להלן: הלקוח( על צד ב' לעדכן מידית את צד א'
)להלן: בוזגלו מרדכי( וביודעין שאינו לוקח אחריות משפטית במישורין או בעקיפין על מצבו הקיים או העתידי.
4. כל תוכנית אימון ותפריט תזונה של צד ב' )להלן: הלקוח( נכתבת בגדר המלצה בלבד ועל צד ב' )להלן: הלקוח( לעשות בהם כרצונו.
5. התוכניות אימון והתפריט תזונה נכתבים מהניסיון של צד א' )להלן: בוזגלו מרדכי( בתחום הפיתוח גוף וכזוכה בתואר מר ישראל לשנים
2018 ו 2020 ובהכשרה מקצועית שצבר במכון וינגייט בלימודים תחת קורס מאמן חדר כושר )בה"ד 8( ומניסיון שצבר עם מאות לקוחות .
6. חתימה על הסכם זה מותנת בכך שצד ב' )להלן: הלקוח( מעל גיל 18 ובמידה ואינו מעל גיל 18 חתימת הסכם זה מחויבת בחתימה של
אופוטרופוס.
7. צד ב' מחוייב לתהליך ולעמידה בתפריט ובתוכנית באופן מלא ולעדכון פרטים כל שבוע)בעדכון שבועי ביום חמיש י( לקוח שלא יעשה
זאת צד א' (מרדכי בוזגלו) לא ייקח שום אחריות על "התוצאות" .
8. צד א' (בוזגלו מרדכי) לא יהיה מחוייב להחזר כספי או פיצויים אחרים לצד ב' )להלן :הלקוח( במקרים של הפסקת שירות או אי קבלת תוכניות
ותפריטים כתוצאה מ"כוח עליון" ובמקרים של הפסקות חשמל\אינטרנט \תקשורת שאינו שולט בהם .
9. צד ב')להלן:הלקוח( מתחייב שלא להעביר את התפריטים והתוכניות אותם יקבל מצד א' )בוזגלו מרדכי( לאף בן אדם או גורם אחר
מלבדו)צד ב'( ויודע שהעברת תוכניות ותפריטים אלו ,הם הפרה בוטה של חוק זכויות יוצרים.
10 . צד ב')להלן :הלקוח( או אפוטרופוס של הלקוח יודע כי תהליך זה כרוך בשליחת תמונות ומידע פרטי ומאשר בהסכם זה שימוש בשיחותיו
בכל המדיות והרשתות החברתיות. MBLIFT ובתמונות ששולח לצד א' )מרדכי בוזגלו( לפרסום ולשיווק המותג
11 . עדכוני תוכנית אימון ותפריט במהלך התהליך הם רק במקרה שבו צד א' )בוזגלו מרדכי( חושב לנכון ואין לו זמן מוגבל לביצוע העדכונים.
12 . המושג "ליווי צמוד" שצד א' )בוזגלו מרדכי( מציע אינו כולל את ימי שישי שבת וצד א' )בוזגלו מרדכי( רשאי לענות בכל עת ללא דד ליין
למענ ה לצד ב' )להל ן: הלקוח( .
שקיפות :
1. ברגע העברת התוכנית והתפריט התזונתי על צד ב' )להלן: הלקוח( חל איסור להעביר לאף אדם אחר וזאת בשל הפרת זכויות יוצרים(
ואף פגיעה באדם שבמכוון או שלא במכוון שעלול לבצע תוכנית אימון או תפריט תזונה שאינם מותאמים לו.
2. צד ב' )להלן:הלקוח( מחוייב לשקיפות מלאה בכל הנוגע לפרטיו האישיים מול צד א' )בוזגלו מרדכי( ולדיוק מוחלט בכל הפרטים אותם
הוא מוסר .
מדיניות ביטולים:
1. ברגע רכישת המסלול וקבלת תוכנית האימונים והתזונה לצד ב' )להלן:הלקוח( לא תיהיה אפשרות לקבל החזר כספי חלקי או מלא
לאחר חתימת הסכם זה .
1.1 במקרים מיוחדים תינתן "הקפאת מנוי".
1.2 ידוע לצד ב' )להלן: הלקוח( כי התוכנית אימון והתפריט תזונה נבנים בהתאמה אישית מלאה והמסלול אותו הם רוכשים בתחילת
התהליך "תופס" מקום במספר האנשים אותם צד א' )מרדכי בוזגלו( יכול להכיל ובגלל זה לא תיהיה אפשרות לבטל או לקצר את
המסלול אותו רכשו ולא לדרוש במהלך התהליך החזר כספי מלא או חלקי.
יתקיים רק במידה וצד ב' )להלן:הלקוח( MBLIFT 1.3 המושג " החזר כספי מלא" שצד א' )בוזגלו מרדכי( מתחייב אליו בפרסום המותג
ביצע וקיים בצורה מדוייקת ללא החסרה או הוספה של אף פרט שאינו בתפריט תזונה ובת וכנית אימון לאורך כל התהליך במשך
כשלושה חודשים לפחות, ורק במידה ואינו התקדם כל ל למטרה שנקבעה מראש .
1.4 במידה ולקוח רוכש תפריט תזונה חד פעמי או תוכנית אימון חד פעמית או רק תפריט תזונה עם ליווי או רק תוכנית אימונים עם ליווי
ואינו רוכש את החבילה הכוללת של תוכנית אימון +תפריט תזונה+ליווי מקצועי של שלושה חודשים ומעלה צד א')מרדכי בוזגלו(
אינו מתחייב להחזר כספי מלא במידה וצד ב' )להלן:הלקוח( לא התקדם למטרתו כלל .

נרשמת בהצלחה

תוך 24 שעות תקבל/י את התוכנית

הרגע הצטרפתם? ברוכים הבאים, אנא מלאו את השאלון הבא, שאלון זה הוא חובה בשביל להתקדם איתנו לשלב הבא!

תודה שהצטרפתם! להלן שאלון למצטרפים חדשים